UBYTOVACÍ ŘÁD HORSKÉ CHATY HNÍZDO

Ubytovací řád upravuje práva a povinnosti ubytovaných a ubytovatele v Horské chatě Hnízdo, podmínky užívání a provozování ubytovacího zařízení, jakož i ostatní vzájemné právní vztahy.

Právo na ubytování v Horské chatě Hnízdo vzniká na základě řádně uzavřeného smluvního vztahu o ubytování mezi ubytovatelem a ubytovaným. Smluvní vztah je uzavřen, dojde-li mezi ubytovatelem a ubytovaným k dohodě o termínu ubytování, době ubytování, počtu osob a zaplacení zálohy za ubytování.

I. Podmínky a způsob ubytování

 1. Horská chata Hnízdo (dále jen „ubytovatel“) jsou oprávněny ubytovat jen hosta, který se prokáže platným občanským průkazem, cestovním pasem případně povolením k pracovnímu pobytu nebo jiným platným průkazem totožnosti (do těchto průkazů nespadá řidičský průkaz). 
 2. Ubytovatel má zákonnou povinnost uchovávat o svých hostech některé osobní údaje, a to zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa a doba ubytování, číslo a typ dokladu, případně vízum, účel pobytu. Tato povinnost se řídí zákonem o pobytu cizinců na území ČR (326/1999) a Zákonem a místních poplatcích (565/1990). Dle těchto právních předpisů je ubytovatel povinen uchovávat osobní údaje o hostech po dobu 6 let. Osobní údaje nebudou použity k marketingovým účelům.
 3. Pokud se host neprokáže platným průkazem totožnosti, je ubytovatel oprávněn ubytování hostovi odmítnout s ohledem k zákonu o místních poplatcích pro české občany a k zákonu 314/2015 Sb o pobytu cizinců na území ČR.
 4. Nejpozději v den příjezdu, uhradí host celkovou cenu za ubytování nebo doplatek za ubytování (v případě předchozího uhrazení zálohy) dle sjednané ceny nebo platného ceníku. V případě neuhrazení celkové ceny nebo doplatku si ubytovatel vyhrazuje právo hosta neubytovat.
 5. Na základě objednaného ubytování se klient v den příjezdu může ubytovat v době od 15.00 do 19.00, pokud není předem písemně dohodnut a potvrzen jiný požadavek. Do té doby ubytovatel pro hosta pokoje rezervuje. Na přesném čase příjezdu je potřeba se domluvit s ubytovatelem. Pokud host nenastoupí pobyt ve sjednaný den, zaniká mu nárok na sjednané ubytování bez náhrady.
 6. Host, který trvá na ubytování před 10.00, je povinen zaplatit plnou cenu za předcházející noc, pokud se dopředu nedohodl s ubytovatelem jinak.
 7. Host uvolní pokoj nejpozději do 10.00, pokud nebylo dopředu dohodnuto jinak. Pokud host neuvolní pokoj do 10.00, může mu ubytovatel účtovat pobyt za celý následující den.
 8. Ubytovatel si vyhrazuje právo neubytovat hosta, který je zjevně pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. Ubytovatel si vyhrazuje právo ukončit neprodleně a bez náhrady pobyt hosta, u něhož se prokáže, že je trestně stíhaný.

II. Zodpovědnost ubytovatele a hosta

 1. Ubytovatel nezodpovídá za věci vnesené hostem do ubytovacího zařízení a ani za škody na jeho osobních věcech. Doporučujeme hostům, aby šperky, peníze a jiné cennosti neponechávali v pokojích.
 2. Host zodpovídá za škodu způsobenou na zařízení v pokoji, ve společných prostorách domu a ve dvorním traktu, a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za ubytování po celou dobu, po kterou bude pokoj nebo prostor vyřazen z provozu. V případě zničení nebo poškození majetku ubytovacího zařízení, má ubytovatel právo na náhradu škody.
 3. Host jako zákonný zástupce zodpovídá za škody způsobené neplnoletými osobami, za které je zodpovědný, jako i za škody způsobené osobami, které se nacházejí v prostorách ubytovacího zařízení a pobyt jim tam umožnil host.
 4. V případě škody na majetku ubytovatele způsobené hostem je host povinen uhradit náhradu způsobené škody nejpozději v den skončení pobytu, nebo na základě faktury vystavené do 14 dní ode dne skončení pobytu hosta, splatné do 10 dní od doručení hostovi za předpokladu, že ubytovatel rozhodne o takovém způsobu úhrady škody. V případě, že host odmítne uhradit cenu za poškozené, resp. zničené zařízení v souladu s podmínkami tohoto ubytovacího řádu, je ubytovací zařízení oprávněno účtovat hostovi smluvní pokutu ve výši 0.05 % denně z dlužné částky za každý den prodlení, spolu s úrokem z prodlení ve výši stanovené všeobecně závazným právním předpisem.
 5. Host má právo požadovat odstranění vady, vztahující se k funkčnosti a vybavení pokoje. Host je zároveň povinen hlásit zjištěné škody a závady ubytovateli. Ubytovatel dbá na odstranění závad bez zbytečných průtahů, taktéž zodpovídá za technický a hygienický stav pokojů.
 6. Parkování vozidel hostů je možné na předem vyhrazených místech. Kapacita parkování je omezená.
  Na parkovišti není možné parkovat vozidlo, ze kterého unikají provozní kapaliny (olej, chladící kapalina, palivo). Únik provozních kapalin je považován za poškození majetku ubytovatele a ubytovatel si vyhrazuje vyúčtovat nastalou škodu.
 7. Ubytovatel nezodpovídá za odcizení, případně za poškození motorových vozidel ponechaných na parkovišti ubytovacího zařízení. Doporučujeme hostům, aby se přesvědčili o řádném uzamčení a zabezpečení auta. Ubytovatel nenese odpovědnost za škody způsobené hostem na parkovišti vůči třetím osobám. Ubytovatel si vyhrazuje právo požadovat a vyúčtovat škodu, jež vznikne na majetku ubytovacího zařízení vozidlem hosta.
 8. Jakýkoliv majetek zanechaný (zapomenutý) hostem v ubytovacím zařízení po skončení ubytování, bude hostovi zaslán pouze na jeho žádost, a to na náklady a riziko takového hosta. Ubytovací zařízení uchovává zapomenuté předměty po dobu 14 dní a poté si vyhrazuje právo tyto věci zničit.

 

III. Všeobecná pravidla ubytování

 1. V celém objektu ubytovacího zařízení platí přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. Nevztahuje na krbová kamna.
  V případě porušení tohoto zákazu má ubytovatel právo požadovat poplatek 2000,- Kč. V případě opakovaného porušení zákazu je ubytovatel oprávněn okamžitě zrušit ubytování hosta bez náhrady.
 2. Host obdrží při nástupu do ubytovacího zařízení od ubytovatele klíč od pokoje a vstupních dveří do domu. Při ztrátě klíčů nebo jiném zneužití klíčů je ubytovatel oprávněn žádat náhradu škody, a to ve výši 1000,- Kč za každý jeden kus klíče, případně náhradu za škodu na majetku, byla-li mu způsobena.
 3. Host užívá pokoj a prostory na dobu, kterou sjednal s ubytovatelem.
 4. Přijímání návštěv hostem v ubytovacím zařízení není možné, pokud se host s ubytovatelem nedohodli jinak.
 5. Hostovi není dovoleno bez souhlasu ubytovatele přemisťovat zařízení a nábytek z důvodu možného poškození povrchu podlahové krytiny a zařízení a vykonávat zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 6. V ubytovacím zařízení není hostům dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Toto nařízení se netýká drobné domácí elektroniky (notebook, mobilní telefon apod.) a elektrických spotřebičů osobní hygieny (holící strojek, zubní kartáček, atd.).
 7. Hostům není dovoleno vnášet do pokojů kola, dětské kočárky, dětské vozíky. K uložení těchto věcí slouží prostory vyhrazené ubytovatelem.
 8. Psi a jiná zvířata se mohou pohybovat v areálu ubytovacího zařízení jen se souhlasem ubytovatele na základě předchozí rezervace a po prokázání nezávadného zdravotního stavu zvířete. Cena za ubytování zvířete se účtuje dle platného ceníku. Na ubytování domácích mazlíčků se vztahují následující opatření:
  – do ubytovacího zařízení mohou pouze domácí zvířata, středního plemene do 25 kg
  – psi a jiná zvířata nesmí užívat lůžka nebo jiná zařízení sloužící k odpočinku hostů (je potřeba mít vlastní pelíšek nebo deku)
  – na krmení psů a jiných zvířat nesmí být použito nádobí, které je součástí kuchyně ubytovacího zařízení a slouží k přípravě nebo podávání jídla hostům
  – zvíře nesmí svým projevem rušit ostatní hosty
  – zvíře nesmí zůstat bez dozoru chovatele (hosta) v pokoji samo
  – v případě jakéhokoliv poškození zařízení ubytovatele zvířetem je host povinen uhradit škodu v plné výši
  – za zvíře zodpovídá host, který zvířeti pobyt v pokoji umožnil
  – v případě porušení výše uvedených pravidel bude hostovi za dodatečný úklid pokoje nebo prostor znečištěných zvířetem účtován dodatečný poplatek ve výši 1000,- Kč
  – ubytovatel si vyhrazuje právo vyúčtovat případné náklady za znečištění, které budou převyšovat výše uvedenou částku
 9. V prostoru ubytovacího zařízení a přilehlých prostorách je přísný zákaz užívání omamných a psychotropních látek.
 10. Host v prostorách ubytovacího zařízení nesmí nosit zbraň ani střelivo.
 11. V případě delšího pobytu než 1 týden je po týdnu měněno ložní povlečení a ručníky. Základní úklidové prostředky jsou součástí pokoje. Během týdenního pobytu se úklid na pokojích neprovádí.
 12. Před odchodem je host povinen v pokoji uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout světla, zavřít okna, dveře.
 13. Po skončení pobytu je host povinen uvést kuchyň do původního stavu, pokud byla použita. Vynést odpadky. Za dodatečný úklid si ubytovatel vyhrazuje právo účtovat poplatek 500,- Kč. Dále je host povinen zanechat klíče od pokoje na polici v pokoji a zavřít za sebou vstupní dveře do budovy.
 14. Host je povinen se s tímto ubytovacím řádem seznámit a dodržovat ustanovení tohoto ubytovací řádu. V případě, že host nebude dodržovat ubytovací řád, má ubytovatel právo odstoupit od poskytování ubytovacích služeb před uplynutím dohodnuté délky pobytu bez náhrady.

Přejeme Vám příjemný pobyt a těšíme se na Vaše další návštěvy.

V platnosti od 24.10.2023

Hnízdo Beskydy z.s.
spolek a zřizovatel školy

Ostravice č.ev. 906
739 14 Ostravice 

IČO: 08891303
Č.Ú.: 2901760970/2010

Kontaktní osoba:

Alena Sýkorová

horskachatahnizdo@vlesedu.cz

tel: 734 412 626